äänestä.fi

ANNA TUKI OMALLE EHDOKKAALLESI

Äänestä.fi sivun kautta rekisteröitynyt käyttäjä voi seurata ehdokastaan ja antaa omat yhteystietonsa hänelle.

vaalipiiri Lapin Oulun Keski-Suomen Vaasan Savo-Karjalan Kaakkois-Suomen Pirkanmaan Hämeen Ahvenanmaan maakunnan Satakunnan Varsinais-Suomen Uudenmaan Helsingin 

Äänestä.fi käyttöehdot
1.12.2014

Käyttöehdot sisältävät Internet-sivuilla julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Äänestä.fi:llä (jatkossa Yhtiö) on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Internet-sivut on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujen käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Avaamalla Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden www-sivut osoitteessa www.äänestä.fi tai siihen linkitetyn sivun tai www-sivuihin kuuluvan yksittäisen sivun, sitoutuu käyttäjä noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta avata sivuja.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujen visuaalinen ilme ja sivuilla julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat Yhtiön tai sen yhteistyökumppaneiden tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Yhtiö pidättää kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Sivuilla julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Automaattiset hakurobotit ja niihin verrattavissa olevat tietojen poimijat ovat kiellettyjä. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa tietoja massakäytön estämiseksi. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Vastuu sivujen sisällöstä

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa Yhtiöstä, sen palveluista ja tuotteista. Kaikki sivuilla annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Sivuilla olevat tiedot ovat koottu julkisista järjestelmistä. Yhtiä ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Yhtiö ei myöskään vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta. Yhtiö ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen palveluun ja sen käyttöön liittyen. Yhtiö ei vastaa sivujen sisällön, niillä olevien välineiden tai palveluiden oikeellisuudesta tai soveltumisesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Lukuun ottamatta soveltuvaa pakottavaa lainsäädäntöä sivuilla olevien tietojen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta.

Yhtiö ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Vastaavasti Yhtiö ei myöskään vastaa sivuilla olevien keskustelupalstojen tai muiden vastaavien kävijöiden lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden sisällöstä. Yhtiöllä on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivuilta, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Yhtiölle lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita Yhtiölle lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy. Lähettäjä on vastuussa Yhtiölle kaikista kuluista, jotka aiheutuvat sille lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista Yhtiötä kohtaan. Lähettäessään aineistoa lähettäjä on tietoinen siitä, että Yhtiö voi halutessaan ilman vastuuta ja korvausvelvollisuutta julkaista joko aineiston kokonaisuudessaan tai minkä tahansa osan siitä ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen materiaaliin tai Yhtiön tuotteeseen. Lähettäjän mielipiteet ovat hänen omiaan, eivätkä vastaa Yhtiön mielipiteitä.

Ohjelmistojen käyttö

Kaikki Yhtiön sivustoilta ladattavissa olevat ohjelmistot ovat Yhtiön tai sen toimittajien tekijänoikeudellisesti suojattuja töitä. Ohjelmistojen käyttöön sovelletaan ohjelmistoihin sisältyvien tai niiden mukana toimitettavien käyttöoikeussopimusten ehtoja. Käyttäjä ei saa ladata tai asentaa ohjelmistoja, ennen kuin käyttäjä on lukenut ja hyväksynyt ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot. Ohjelmistojen jäljentäminen ja edelleen jakelu on kielletty, ellei ohjelmiston käyttöoikeussopimuksessa toisin nimenomaisesti mainita.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivuilla kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Rekisteriseloste löytyy sivuilta kohdasta rekisteriseloste.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellensa, mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujen osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Sivuilla voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelun käyttäjäksi, osallistuessa kilpailuihin, kyselyihin tai, jos kävijä muutoin lähettää Yritykselle sivujen kautta henkilötietojaan. Ellei ko. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuilla tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai kävijän tiedusteluun sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan tehdä kirjallisesti Yhtiön rekisteripalveluun.

Jos kävijä lähettää Yhtiölle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen Yhtiölle on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Mikäli tästä sopimussuhteesta tai sen perusteella tapahtuvasta palvelun käytöstä aiheutuu asiakkaalle vahinkoa, on palveluntarjoajan vastuu vahingonkorvausvelvollisuuden osalta enintään asiakkaan maksaman yhden (1) kuukauden palveluista maksamien maksujen määrä. Viat ja häiriöt palveluntarjoaja korjaa normaalina työaikana. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua ja maksuperusteita, mutta niistä ilmoitetaan selkeästi asiakkaalle www-sivuilla tai sähköpostitse.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi Yhtiön lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Yhtiö on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein. Rekisteriselosteessa on tarkemmin määritelty henkilötietojen käsittely.

Henkilörekisteritietojen tarkistuspyynnön voi tehdä kirjallisesti osoitteeseen:
Endora Oy
Äänestä.fi / Rekisteripalvelu
PL 21
00211 HELSINKI

Asiakaspalvelu: 0200 311 33 (1,98e/min+pvm/mpm)